Har du ein kongstanke, held me deg under armane

Vaksdal Næringsselskap skal vera ein ressurs for det lokale næringsliv.
Me skal vere den samarbeidspartnaren som best kjenner, forstår og løyser dei ulike behova som til ei kvar tid oppstår. Som rådgjevarar og som sparringspartnar
skal me vera næringslivet sitt viktigaste kontaktpunkt i kommunen.
Treng du hjelp i etableringsfasen eller til vidareutvikling, skal du vite at me er
her. For deg.

Har du ein kongstanke, held me deg under armane

Vaksdal Næringsselskap skal vera ein ressurs
for det lokale næringsliv.  Me skal vere den samarbeidspartnaren som best kjenner, forstår og løyser dei ulike behova som til ei kvar tid oppstår. Som rådgjevarar og som sparringspartnarskal me vera næringslivet sitt viktigaste kontaktpunkt i kommunen. Treng du hjelp i etableringsfasen eller til vidareutvikling, skal du vite at me er her. For deg.

Næringsfond

Næringsfondet til Vaksdal kommune er eit svært nyttig verktøy for å søke om oppstartsmidler. Næringsfondet skal nyttast til å fremme næringsføremål i kommunen, samt primærnæringer. Ein kan søke om stønad til varige driftsmidlar eller produksjonsfremmande tiltak. Nyskaping og sysselsetting har prioritet.
VNS hjelper deg på vegen. Om du har spørsmål rundt næringsfondet er me den perfekte sparringspartnar. 
Næringsfondet skal hjelpe deg som gründer til å tørre å ta det siste steget i gründerverksemda di, alternativt hjelpe deg som har etablert næring til å utvikle næringa di.
Søknadsfristar er 31.mars og 30.september.

Jørgen Lie Kjøndal

Dagleg leiar

47651121

info@vnsas.no